วิสัยทัศน์ (Vision) 

บริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ผสมผสานด้วยการแพทย์แผนไทย
ผู้รับบริการประทับใจ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

ค่านิยม (Values)
บริการประทับใจ ใฝ่พัฒนา พากันเรียนรู้ มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร
เข็มมุ่งโรงพยาบาล
1
เน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการ : ACS Sepsis แม่และเด็ก
   
2
รายรับเพียงพอกับรายจ่าย : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย , ระบบบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพ
   

พันธกิจ (Mission)

1
พัฒนาบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ครอบคลุม ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
   
2
พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐาน แบบบูรณาการกับแพทย์แผนปัจจุบัน
   
3
พัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP
   
4
พัฒนาระบบบริการที่รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ใหเครอบคลุมทุกมิติ ทั้งกาย สังคม และจิตวิญญาณ
   
5
 
พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน