แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ปี2564
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน
หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ
มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563
ครั้งที่ 2
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา
รปฏิบัติงานต่ำ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปี 2564
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่ใจ ปี 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปี 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (Planfin)ประจำปี 2564
พระราชบัญญติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงานการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องข้อเสนอแนะ
รายงานโครงการประชุมเรื่อง สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตฯ
รายงานสรุปผลการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการดำเนินงานตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธร
รม รอบที่ 2
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบที่ 2
รายงานผลการดำนเนินงานตามกรอบแนวทางกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2563 รอบที่ 2
รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน ปี 2563 ครั้งที่ 2
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2563 รอบที่ 2
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2563 รอบที่ 2
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน
่วยงาน
ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ โรงพยาบาลแม่ใจ
สรุปรายงานการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความตระหนัก คืนข้อมูลสถานการณ์
ร่วมแสดงความคิดเห็น และการจัด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
และแบบติดตามประเมินผลฯ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 ครั้งที่1
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องโรงพยาบาลแม่ใจ ปี 2563 ครั้งที่ 1
แผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2563
แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2563
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 รอบที่ 1
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 โรงพยาบาลแม่ใจ
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ
์การปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน
ขออภัยในความไม่สะดวก ชาวแม่ใจร่วมสู้ภัยต้านโควิิดไปด้วยกัน
เรียนผู้มารับบริการโรงพยาบาลแม่ใจทุกท่าน เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19
รายงานสรุปประชุมโครงการจัดประชุมเรื่องคุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการประจำปี 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจโดยวิถีธรรม โรงพยาบาลแม่ใจ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ใจ
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อโรงพยาบาลแม่ใจสีขาว
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ
ครั้งที่2
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ
ครั้งที่1
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ
์การปฏิบัติงานต่ำ
แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่2
รายงานการอบรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย
สรุปรายงานการประชุมโครงการการดำเนินงานชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และอาหารปลอดภัย
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราช
การ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือผ฿ู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัอ สป.
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพยฺสินบรืจาค
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีีของหน่วยงาน
คู่มือการให้บริการประชาชน
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ โรงพยาบาลแม่ใจ
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน ของโรงพยาบาลแม่ใจ
แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริต กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต
มาตรการป้องกันผลปรพโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ย
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจังหวัดพะเยา
ITA EB2(2)_2รายงานผลการปฏิบัติงาน
ITA EB8(2)_1โครงสร้างหน่วยงาน
สรุปรายงานการอบรมบุคลากรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
แผ่นพับโรงพยาบาลแม่ใจสีขาว
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การปรับปรุงขั้นตอน/การปฏิบัติงานพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลแม่ใจ
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบ 2561
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงาน โรงพยาบาลแม่ใจ
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบ 2560