ประวัติโรงพยาบาลแม่ใจ

     โรงพยาบาลแม่ใจถือกำเนิดโดยยกฐานะจากสถานีอนามัย มาเป็นโรงพยาบาลแม่ใจ สาขาโรงพยาบาลพะเยา เมื่อปี 2528 และได้เปิดเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2535 และ ในปี พ.ศ.2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้ง เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน  ตำบล   ศรีถ้อย  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พื้นที่ 22 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
1
  นพ.ชัยรัตน์    ไชยวสุ พ.ศ. 2535-2536  
2
  นพ.สมนึก  ชีวาเกียรติยิ่งยง  พ.ศ. 2536-2540  
3
  นพ.เจษฎา  พิชัยจุมพล พ.ศ. 2540-2541  
4
  นพ.ไพบูลย์  ธนเกียรติสกุล พ.ศ. 2541-2542  
5
  นพ.นเรศฤทธิ์  ขัดธะสีมา  พ.ศ. 2543-2548  
6
  นพ.รัฐเขตต์    เอกอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2549-2551  
7
  นพ.ไพบูลย์  ธนเกียรติสกุล พ.ศ. 2551-2553  
8
  8.นพ.สัมฤทธิ์  ตันติวัฒนากุล  พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน