free indent

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริการด้านการแพทย์แผนไทย

ประวัติ และการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย

 

โรงพยาบาลแม่ใจ เปิดให้บริการด้าการแพทย์แผน ไทยตั้งแต่ ปี ๒๕๔๐ โดยได้รับการสนุบสนุน งบประมาณในการจัดตั้ง ศูนย์แพทย์แผนไทย และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ รวมถึงครุภัณฑ์ ในการผลิตยาสมุนไพร จากสถาบัน แพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันโรงพยาบาลแม่ใจ ได้เปิดให้บริการใน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหว ด้วยการแพทยแผนไทย โดยนักการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่อายุรเวช และ หมอนวดไทย ซึ่งผ่านการ อบรมและรับรองจากสถาบันแพทย์แผนไทยฯ รวมถึงได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ในการเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดพะเยา

และ ในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ นี้ โรงพยาบาลแม่ใจ ได้รับการสนุนงบประมาณ จาก สถาบัน แพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการก่อสร้างอาคารบริการแพทย์แผนไทย เพื่อพัฒนารูปแบบบริการแพทย์แผนไทย และงบประมาณก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรเพื่อ ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)

 

การพัฒนาคุณภาพ ในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

 

๑. พัฒนามาตรฐานการบริการสู่มาตรฐานการบริการ ด้านการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข

๒. พัฒนามาตรฐานการผลิตยา และผลิตภัณฑ์ สมุนไพรให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)

๓. พัฒนาความรู้ และส่งเสริมชุมชนในการ ใช้สมุนไพร ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว