รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
90 
 
วันเดือนปี : 
22 ธ.ค.2560 
  
 
หัวเรื่อง : 
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงาน โรงพยาบาลแม่ใจ 
  
 
รายละเอียด : 
ผู้บริหารโรงพยาบาลแม่ใจ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนโรงพยาบาลแม่ใจ
จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรม และธรรมภิบาล โดยมีแนวทางดังนี้ ดังเอกสารแนบ  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai065.pdf