รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
253 
 
วันเดือนปี : 
19 มิ.ย.2563 
  
 
หัวเรื่อง : 
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ โรงพยาบาลแม่ใจ 
  
 
รายละเอียด : 
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลแม่ใจ 1.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
3.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจา
ค 5.มาตรการป้องกันการทุจริต
และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6.มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 7.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai201.pdf