รายละเอียดข้อมูลประกาศ
รหัสประกาศ : 
248 
 
วันเดือนปี : 
19 มิ.ย.2563 
  
 
หัวเรื่อง : 
สรุปรายงานการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความตระหนัก คืนข้อมูลสถานการณ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น และการจัด 
  
 
รายละเอียด : 
สรุปรายงานประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความตระหนัก คืนข้อมูลสถานการณ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น
และการจัดทำโครงการพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด้านป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด อำเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา  
  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : 
files/maechai196.pdf