ติดต่อเรา
 
ห้องบริหาร
โทร.054-409600 โทรสาร 054-409604
 
ฝ่ายยุทธศาสตร์สารสนเทศทางการแพทย์
โทร.054-409606
 
ห้องเภสัชกรรม
โทร.054-409608
 
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
โทร.054-409609
 
ห้องฉุกเฉิน
โทร.054-409610
 
ฝ่ายผู้ป่วยใน
โทร.054-409611
 
ห้องฟัน
โทร.054-409613
 
ห้องเวชกรรมสังคม
โทร.054-409614
 
ห้องเวชปกิบัติครอบครัวและชุมชน
โทร.054-409615
 
ห้องแพทย์แผนไทย
โทร.054-409620