ที่ตั้ง โรงพยาบาลแม่ใจ
80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน  ตำบล   ศรีถ้อย  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เกี่ยวกับอำเภอแม่ใจ

 

ประวัติอำเภอแม่ใจ

           “แม่ใจ” เดิมชื่อ “บ้านปง” ผู้ เฒ่าผู้แก่ ได้ให้ข้อคิดเห็นแนวเดียวกันว่า”บ้านปง” นั้นเพราะแต่เดิมชาวแม่ใจกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานอพยพมาจากบ้านปงแสนทอง จังหวัดลำปาง อำเภอแม่ใจ จัดตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในสมัยนั้นได้มีพระบรมราชโองการประกาศให้จัดแบ่งท้องที่ปกครองเป็นเมือง และ ตำบล เมื่อ ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) ในขณะนั้น “แม่ใจ”มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 3 อำเภอ และ 10 เมือง ซึ่งได้จัดการปกครองรวมกันเข้าเป็นจังหวัดพายัพ ภาคเหนือ ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน ร.ศ.129 (พ.ศ. 2453) กำหนดให้อำเภอแม่ใจขึ้นกับเมืองเชียงราย และอยู่ในเขตมณฑลพายัพ... ต่อมาในปี ร.ศ. 133 (พ.ศ. 2457) อำเภอแม่ใจ ถูกยุบให้เหลือฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพาน... ต่อมาใน ปี พ.ศ.2501 กรมการปกครองได้พิจารณาเห็นว่าท้องที่ตำบลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่สุก อำเภอพาน และตำบลแม่ปืม อำเภอพะเยา บางส่วน สมควรยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ดังนั้น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2506 กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศพระราชกฤษฎีกาให้รวมเขตปกครองตำบล  แม่ใจ ตำบลศรีถ้อย ตำบลป่าแฝก และตำบลแม่สุก อำเภอพาน ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า“กิ่งอำเภอแม่ใจ” อยู่ในการปกครองของอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย... ต่อมา กรมการปกครองพิจารณาเห็นสมควรให้ยกฐานะกิ่งอำเภอแม่ใจ ขึ้นเป็นอำเภอเช่นเดิม กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอแม่ใจ ขึ้นเป็นอำเภอแม่ใจ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2508 โดยให้ขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดเชียงราย และต่อมาในปี พ.ศ. 2520 เมื่อมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา อำเภอแม่ใจจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยา “แม่ใจ”  เดิมชื่อ  “บ้านปง” ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ให้ข้อคิดเห็นแนวเดียวกันว่า ที่ชื่อว่า“บ้านปง” นั้นเพราะแต่เดิม ชาวแม่ใจกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานอพยพมาจากบ้านปงแสนทอง จังหวัดลำปาง

  คำขวัญอำเภอแม่ใจ

พระเจ้าทองทิพย์คู่ถิ่น   แหล่งทำกินหนองเล็งทราย   มากมายสวนลิ้นจี่  รสดีมะพร้าวเผา

  ที่ตั้งและอาณาเขต
          อำเภอแม่ใจ ตั้งอยู่ที่พิกัด  NB 831424 อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) มีเนื้อที่ประมาณ 3,007.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,975 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง   ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพานและอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงราย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและอำเภอป่าแดด จังหวัดชียงราย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
  ลักษณะภูมิประเทศ
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา โดยมีเทือกเขาสูงขนาบทางทิศตะวันออก ได้แก่ เทือกเขาอีด้วน  เป็นที่ตั้งขิงอุทยานแห่งชาติแม่ปืม และด้านทิศตะวันตก ได้แก่ เทือกเขาจองเลื่อนและดอยหลวง เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง สันเขาทั้งสองด้านเป็นสันเขาแบ่งอาณาเขตอำเภอ   แม่ใจกับเขตติดต่ออื่นๆ ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของอำเภอมีป่าไม้เบญจพรรณปกคลุมเชิงเขาทั่ว ไป ตำบลที่มีป่าไม้หนาแน่น ได้แก่ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลศรีถ้อย และตำบลแม่สุก ไม้สำคัญมีหลายชนิด ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้ยาง
 

ลักษณะภูมิอากาศ

          เนื่องจากอำเภอแม่ใจ ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย ในฤดูหนาวจึงหนาวมาก ฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศในช่วงเวลากลางวันร้อนอบอ้าวแต่เวลากลางคืนอากาศค่อนข้างหนาว เย็นและแห้งแล้งในเดือนเมษายน ช่วงระยะเวลาฤดูต่างๆมีดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 

การปกครอง

อำเภอแม่ใจแบ่งการปกครองออกเป็น  2   ส่วน
1.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจำอำเภอ 7 กระทรวง 14  ส่วนราชการ
2.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยเทศบาลตำบลแม่ใจและองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง
จำนวนตำบลและหมู่บ้าน รวม 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1.   ตำบลแม่ใจ มี 10   หมู่บ้าน
2.   ตำบลศรีถ้อย มี 13   หมู่บ้าน
3.   ตำบลบ้านเหล่า มี 14   หมู่บ้าน
4.   ตำบลแม่สุก มี 10   หมู่บ้าน
5.   ตำบลป่าแฝก มี 11   หมู่บ้าน
6.   ตำบลเจริญราษฎร์ มี 8   หมู่บ้าน