ITA:EB-1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

ข้อ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

 • EB1-1-01 ขออนุมัติดำเนินโครงการ
 • EB1-1-02 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • EB1-1-03 โครงสร้างภาระกิจ โรงพยาบาลแม่ใจ
 • EB1-1-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน(เสนอโครงการ)
 • EB1-1-05 ภาพถ่ายประชุมหัวหน้าส่วน
 • EB1-1-06 หลักฐานประกอบแบบลงทะเบียน

ข้อ 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 • EB1-2-01 ขออนุมัติดำเนินโครงการ
 • EB1-2-02 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • EB1-2-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน(จัดทำแผน)
 • EB1-2-04 แผนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • EB1-2-05 ภาพถ่ายการประชุมหัวหน้าส่วนเดือน เม.ย.61
 • EB1-2-06 หลักฐานประกอบแบบลงทะเบียนประชุมฯ

ข้อ 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 • EB1-3-01 ขออนุมัติดำเนินโครงการ
 • EB1-3-02 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • EB1-3-03 สรุปการจัดอบรม-ซ้อมแผนอุบัติเหตุ